معیارهای انتخاب آثار برگزیده در چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش


از عمده معیارهای داوران برای انتخاب آثار منتخب در بخش های مختلف مسابقه: ابداع و نوآوری در طراحی، مهارت در طراحی، مهارت در رنگ بندی و نقطه گذاری نقشه است.
داوری آثار مسابقه توسط اساتید مجرب از سراسر کشور انجام می‌شود که فهرست اسامی و سوابق داوران به زودی در سایت مسابقه اطلاع رسانی خواهد شد.

زمان انتشار: 97/06/30


1-ابداع و نوآوری در طراحی

الف – ارائه قالب و ترکیبی متفاوت شامل ابعاد، طرح کلی، نقش مایه های ابتکاری به طوری که اصالت طرح از بین نرود.

ب – الهام از آثار گذشته و احیاء طرحهای فاخر شناخته شده به صورت بدیع به طوری که اقدامی نو و تازه محسوب گردد.

2-مهارت در طراحی

الف – رعایت قواعد طراحی و تناسب اجرای طرح مانند تناسب حاشیه و متن، رعایت قرینه ها تناسب نقش مایه ها با طرح کلی، تناسب طرح با رجشمار فرش، تناسب ابعاد طرح

ب – قدرت قلم و اجرای طرح توسط طراح

ج – ارائه ترکیب بندی مناسب در طراحی نگاره ها و تناسب و هماهنگی نقشمایه ها با یکدیگر

د- همخوانی با شیوه طراحی منطقه ( اصالت طرح )

3-مهارت در رنگ بندی و نقطه گذاری نقشه

الف – مهارت نقاش از لحاظ شیوه رنگ گذاری ، خوانا بودن نقشه و حفظ خطوط و نگاره ها

ب- ارائه رنگ بندی ابتکاری با حفظ اصالتها و بهره گیری از نقوش قدیمی

ج- در نظر گرفتن شیوه رنگ آمیزی منطقه ( حفظ اصالتها)

د- رعایت ترکیب بندی و هماهنگی رنگها در نقشه


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است