عوامل اجرایی مسابقه


مرکز ملی فرش ایران


برگزار کننده چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش


www.INCC.ir


 

شرکت فرش نگاره سرو


مجری چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه فرش


www.NegarehSarv.ir


 

سید محمد مهدی میرزاامینی


عضو کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه


دکتری پژوهش هنر


 

حجت رشادی


عضو کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه


عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه اراک


 

محمدرضا شاهپروری


عضو کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه


دانشجو دکتری پژوهش هنر


 

سیده اکرم اولیائی طبائی


عضو کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه


عضو هیئت علمی گروه فرش دانشگاه هنر شیراز


 

مریم قنبری عدیوی


عضو کمیته اجرایی چهارمین مسابقه ملی طرح و نقشه


دانش آموخته کارشناسی ارشد فرش


 

غلامعباس شریعتمداری


مسئول دبیرخانه منطقه جنوب شرق


رییس انجمن طراحان و نقاشان کرمان


 

فاطمه شیرسپهر

مسئول دبیرخانه منطقه مرکز 1


عضو انجمن طراحان و نقاشان اصفهان

جابر سید موسوی

مسئول دبیرخانه منطقه شرق کشور


عضو انجمن طراحان و نقاشان مشهد


 


© تمام حقوق مادی و معنوی مسابقه ملی طرح و نقشه فرش برای مرکز ملی فرش ایران محفوظ است